Kontakt oss
se com fi

Salgs- og leveringsbetingelser

Innledning/forrang

Disse salgs- og leveringsbetingelsene har forrang fremfor andre leveringsbetingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.
For salg av VVS-, VA- og Kulde produkter gjelder FL-VA/VVS/KULDE 2023 i tillegg til disse salgs- og leveringsbetingelser. Ved eventuell motstrid med FL-VA/VVS/KULDE 2023 har disse salgs- og leveringsbetingelsene forrang.

Priser og tilbud

Alle våre priser er oppgitt eks. mva. Vedståelsesfrist er 30 dager fra tilbudsdato om ikke annet er avtalt. Vi forbeholder oss rett til å justere/regulere priser når det oppstår endringer i råvarepris, kursendring av valuta eller annet av betydelige innsatsmaterialer. En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.

Betalingsbetingelser

Kredittid er 30 dager fra fakturadato om ikke annet er avtalt. Fakturadato er den dato som varen lastes på bil hos Hallingplast. Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om forsinket betaling.

Levering

Transport avtales mellom Hallingplast og kunde for å finne best mulig løsning for begge parter. Kunden er ansvarlig for lossing av varer. Leveringsbetingelser er Ex Works om ikke annet er avtalt.

Leveringstid og forsinkelse

Om Hallingplast ikke leverer til den tid som er angitt på ordrebekreftelsen eller avtalt skriftlig på annen måte, kan kjøper heve kontrakten/innkjøpsordren dersom forsinkelsen er vesentlig. Skulle kjøper velge å kansellere ordren skal Hallingplast skriftlig underrettes om dette. Hallingplast har ikke ansvar for skade, eller tap som følge av forsinkelsen.

Reklamasjon

Håndtering av reklamasjon skal avklares med Hallingplast. Skader under transport eller mangelfull levering etc. skal rapporteres skriftlig til Hallingplast innen 3 dager etter mottatt vare, med dokumentasjon for reklamasjonen, ved bilde eller tilsvarende.

Embalering

Varer som blir levert på Europall belastes med kr 200 pr. pall.

Ekspedisjonsgebyr

Ordre under kr 1000,- vil vi belaste kunden med et ekspedisjonsgebyr på *kr 250,-.
Ordre under kr 5000,- ved oppsplitting av standard emballasje vil vi belaste kunden med et gebyr på *kr 400,-. *Gjelder ikke ved kjøp av rørdeler.

Retur av varer

Standard lagerførte rør og rørdeler i SDR11 og SDR17 kan returneres på kundens regning og risiko mot et returfradrag på minimum 30%. Varer som tas i retur må være ubrukte og/eller i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Alt annet skal avtales særskilt. All retur av varer skal være avtalt på forhånd med Hallingplast og ha et eget returnummer.

Overskuddsmateriell til resirkulering

Hallingplast kan ta imot standard PE og PP rør for resirkulering. Overskuddmateriell som kan bli resirkulert bør derfor lagres i et tildekkes og tørt miljø. Varene hentes etter avtale, i noen tilfeller kan dette hentes kostnadsfritt. Ta kontakt med Hallingplast for et tilbud.

Mottakskontroll

Kunde / mottaker er ansvarlig for å kontrollere at leveranse er i samsvar med pakkseddel og fraktbrev. Kunde / mottaker må også forvisse seg om at gods er uskadet. Hallingplast skal ha skriftlig melding om avvik senest innen 3 dager etter mottak.

Hallingplast sitt ansvar

Hallingplast er ansvarlig for feil/mangler som blir avdekket innen to – 2 år etter levering.
Vårt ansvar dekker ikke feil eller mangler som skyldes montering eller endringer som er utført uten vårt samtykke. Hallingplast er ikke ansvarlig for indirekte tap knyttet til tapt produksjon, tapt fortjeneste, tapt bruk, tapte kontrakter eller lignende/andre tap som skyldes feil eller mangler ved vårt produkt.
Vår begrensning i ansvar gjelder om ikke skade eller tap skyldes uaktsomhet hos oss.

Kundens ansvar

Kunden skal holde Hallingplast skadesløs for krav fra tredjepart som følge av skade på eiendom eller person som nevnt over.

Last ned: Salgs- og leveringsbetingelser (PDF) ›