Kontakt oss
se com

Etablerer trygg transport av avløp i drikkevannskilden Mjøsa

På en imponerende riggplass ved Strandsaga i Brumunddal ligger kilometervis med PE-rør fra Hallingplast. I Mjøsa bukter en sjøorm på flere tusen meter med 560 mm avløpsrør seg rundt i Furnesfjorden, klar for senking ned til mellom 30 og 70 meters dyp.

Kunde: HIAS IKS

Materialtype: PE100RC 560mm SDR11

Bruksområde: Avløpsledning

Installasjonsmetode: Sjøledning

Utført: 2017

Topptrimmede mannskaper fra ØPD Subsea AS har utført lignende oppdrag i Mjøsa tidligere, men dette prosjektet er ny rekord for Innlandet når det gjelder lengder og dimensjoner. Det er prosjekt avløp-transportsystem fra Brumunddal til Hias Renseanlegg i Stange som nå er godt i gang. I løpet av høsten og neste vår skal totalt 29.000 meter med rør sikre trygg overføring av avløpsvann fra 10.000 innbyggere i Brumunddal og fram til renseanlegget til Hias

Vekst i Ringsaker

Ringsaker kommune er en kommune i vekst, og planene for Brumunddal tilsier at kommunen vil ha et økt behov på avløpssiden i framtida. Hias ønsker å legge til rette for at den regionale utviklingen kan gå som planlagt. I tillegg til vekst i næringsvirksomhet og høyere befolkningstall vil ny jernbane, ny E6 og et storstilt hotellprosjekt i regi av Arthur Buchardts kreve forbedringer og utvidelser innen vann og avløp i Brumunddal. Buchardts hotell vil bli verdens høyeste trehus på 66 meter, og dermed må det skje noe også under bakken og i Mjøsa, slår prosjektleder Erik Bøhleng i Hias IKS fast.

Fire års prosjekt

Prosjektperioden startet i januar 2014. To år senere, i januar 2016 startet byggingen av den nye pumpestasjonen som skal pumpe alt avløpsvann til renseanlegget i Stange. Hotellet skal ligge mellom E6 og Mjøsa, der Ringsaker kommune har driftsstasjon i dag, ei tomt på 23 mål. Hotellet skal åpne allerede høsten 2018, og dermed har kommunen fått det travelt med å legge til rette for nødvendig infrastruktur, inklusiv vann og avløp.  Nåværende pumpestasjon må fjernes for å realisere hotellplanene. Dermed må Hias flytte pumpestasjonen til nordsiden av E-6, og 18.januar 2017 skal den nye pumpestasjonen være i full drift.

Prosjektleder Erik Bøhleng og byggeleder Håvard Haugseth har full kontroll på prosjektet, som er kostnadsberegnet til 181 millioner kroner. Ringsaker kommune investerer også om lag 50 millioner kroner i forbindelse med prosjektet.  For planperioden 2014- 2023 skal Ringsaker alene investere 300 millioner kroner i vann- og avløp, mens Hias kommunene totalt planlegger arbeider for nærmere èn milliard kroner i perioden fram til 2023.

Pålegg fra fylkesmannen

Kapasiteten på de eksisterende overføringsledningene fra Brumunddal til Hamer er i ferd med å sprenges, og bakgrunnen for den store satsingen er fylkesmannens pålegg om å etablere en dobbelt sikring av avløpsvannet fra Brumunddal til Stange. En av grunnene er at Furnesfjorden i Mjøsa er en sårbar resipient. Gjennomstrømningen er liten i denne delen av Mjøsa. Eksisterende anlegg blir nå reserveløsning, forklarer Bøhleng.  Hvert år mottar Hias avløpsrenseanlegg 8-9 millioner kubikkmeter avløpsvann til rensing.

Nå etableres ny pumpestasjon og ny hovedpumpeledning fra Brumunddal i Ringsaker til Hias IKS sitt renseanlegg i Stange. For Hallingplast AS betyr det omfattende rørleveranser i ulike dimensjoner. Eksisterende pumpeledning skal bli de framtidige reserveløsningene, og som en del av prosjektet skal det legges ny reserveledning fra Storhamarstranda og framtilrenseanlegget til Hias.

Store mengder rør

Hallingplast vant konkurransen om levering av rør til prosjektet, med en total ramme på 35 millioner kroner. Det betyr drøyt 28 kilometer med sjøledning i ulike dimensjoner, og èn kilometer med ledninger på land inn til renseanlegget i Stange. "Dette er nok det største enkeltprosjektet for Hallingplast siden bedriften ble etablert i 1969", forteller salg- og markedssjef Roar Sannem.

Hallingplast har så langt levert 1.300 tonn med PE-rør. Majoriteten er avløpsrør i ulike dimensjoner, men også noe vannrør. I varerørene under E6 ønsket Hias IKS PE-rør med kappe i ulike dimensjoner. "Det var viktig at de ulike ledningene som skulle under E-6 ikke ble skadet under gjennomtrekkingen", forklarer prosjektleder Erik Bøhleng i Hias IKS.

Bedriften på Ål i Hallingdal har levert 15.400 meter avløpsrør i dimensjon 560 mm, som skal senkes i Mjøsa. Rørene har en godstykkelse på 51 mm, og dette skal holde godt for et 9,5 bars trykk. De store avløpsrørene som skal senkes påmonteres lodd med en vekt på 1.620 kg, levert av Østraadt AS. Loddene monteres med drøye åtte meters meters mellomrom. Hallingplast har videre levert rør i dimensjoner på 600, 560, 400, 355 og 250 mm PE med kappe. I NoDig sammenheng er kappe en rimelig forsikring mot ytre påvirkning, og er absolutt å anbefale der det skal føres fram rør ved ulike typer boring, eksempelvis som under E-6 i Brumunddal.

Fortsatt gjenstår levering av nærmere 4000 meter med 500 mm SDR11, og en  tilleggsbestilling på 3600 meter med 355 mm SDR11.

Raskt i gang

For både Hallingplast og Hias har det vært en meget god løsning at konkurransegrunnlaget for rørleveranser ble utarbeidet tidlig i planprosessen. Hias måtte sikre at de ønskede rørene kom raskt i produksjon, og da Hallingplast vant anbudskonkurransen startet produksjonen til Hias-prosjektet umiddelbart. De første rørene ble produsert i slutten av november 2015 etter at kontrakt ble inngått èn måned tidligere. En av linjene på Hallingplast har mer eller mindre gått kontinuerlig for dette prosjektet.

-En kontrakt av dette omfanget og med de rammebetingelser som partene her er blitt enig om betyr svært mye for Hallingplast som bedrift. Da kontrakten ble signert i oktober 2015 for leveranser i 2016, kunne vi utarbeide langsiktige og forutsigbare planer. Vi kunne også sikre råstoffleveransene i et marked som de siste årene har vært preget av noe usikkerhet. I dette prosjektet har vi Borealis stått som råstoffleverandør for hele prosjektet, opplyser Sannem. 

I tillegg til rørene er det også levert spesialprodukter fra samarbeidspartner Reinert Ritz. Dette er produkter som i betydelig grad er skreddersøm. "Reinert-Ritz er svært dyktig på spesialtilpassede komponenter, og de produserer nøyaktig det vi ønsker.  Sammen ønsker vi å følge opp Hias sitt motto om «ett skritt foran»", sier Roar Sannem med et smil.

Strenge krav

"Vi har virkelig dratt nytte av vår moderne fabrikk med et svært godt produksjonsutstyr i tillegg til dedikerte medarbeidere som har spisskompetanse innen denne type rørproduksjon", forklarer Sannem. Han mener rådgiverselskapet Cowi er fremragende på sjøledninger og PE-ledninger spesielt. Han mener Hias også har vært en profesjonell og konstruktiv oppdragsgiver. "Samarbeidet har fungert optimalt sett fra vår side. Det samme må vi si om ØPD Subsea AS som hovedentreprenør", avslutter han.

Detaljert prosjektering

Hias IKS har benyttet rådgivende ingeniør, Olav Solheim som sin ekspert, og kan ikke få fullrost den kompetansen han og COWI har tilført prosjektet.  Her er det gjennomført skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering før anbudsinnbydelse.  Dermed hadde vi et godt grunnlag for valg av løsning for hele prosjektet. Ved valg av entreprenør på de ulike entreprisene er det lagt vekt på pris, kvalitet og kompetanse.

Hias har et sterkt fokus på kvalitet. "Vi ser våre prosjekter i et hundreårs perspektiv, og da må vi være bevisst på kvalitet", sier prosjektleder Erik Bøhleng. Det var ingen tilfeldighet at Norsk Vanns bærekraftpris for 2016 gikk til Hias IKS, det interkommunale vann- og avløpsselskapet eid av Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommuner.

HIAS har hatt en tydelig strategi på en bærekraftig utvikling over flere år, og har gjennomført mange konkrete tiltak og prosjekter, blant annet innen virksomhetsstyring, vedlikehold, energiproduksjon, energigjenvinning, gjenvinning av ressurser, bruk av avløpsslam som ressurs, samt utnyttelse av biogass. Selskapet har evnet å synliggjøre dette ikke bare ovenfor bransjen, men også i nasjonale media og overfor sentrale politikere, het det i begrunnelsen.

Ett skritt foran

"Vi ønsker å framstå som innovative og ligge i forkant. «Ett skritt foran» er vårt slagord, og selv om dette anlegget må betegnes som konvensjonelt er det likevel et stort og viktig prosjekt for regionen. Nettopp fordi vi kan benytte Mjøsa for transport av avløpsvannet slipper vi å etablere mange pumpestasjoner og foreta graving på land.  Samtidig er det viktig at drikkevannet Mjøsa ikke blir utsatt for forurensning. Dersom det skulle oppstå brudd på avløpsledningen kan vi på svært kort tid svitsje over til reserveløsningen, og dermed unngå forurensning", forklarer Bøhleng, som er glad Brumunddal med sine 10.000 innbyggere og betydelige innslag av næringsvirksomhet nå får en dobbel sikring av avløpstransporten. God dialog med Ringsaker kommune betyr også god samkjøring av prosjektene, inklusiv den nye pumpestasjonen, som er selve hjertet i prosjektet.

Klargjør med god logistikk

Mjøsa ligger blikk stille når vi er på prosjekt-besøk. Mannskaper fra hovedentreprenør ØPD Subsea AS, manøvrer den store «sjøormen» som ligger og venter på dykk. ØPD SUBSEA AS er i dag et av Skandinavias største selskaper innen marine infrastrukturprosjekter. Selskapet har god kjennskap til Mjøsa blant annet gjennom et stort prosjekt for Gjøvik kommune for noen år siden. Formann Stig Rype og prosjektleder Ole Øystein Kolle følger prosjektet tett.

Riggplassen rett nedenfor E-6, og tett inntil bredden av Mjøsa, er fylt opp med rør og lodd. Her er det etablert tre linjer for sveising av de 20 meter lange PE-rørene. 200 trailerlass er ankommet riggplassene, av dette 64 lass med rør fra Hallingplast sin fabrikk i Ål i Hallingdal. 

Båsum Boring har gjennomført hammerboring under E-6 fra avløpspumpestasjonen og ned til Mjøsa.  ØPD Subsea AS overtok stafettpinnen med graving av sjøgrøfter 350 meter ut i Mjøsa. Nå klargjøres det for senkning av de 15.000 meterne med 560 mm avløpsledning i bunnen av Mjøsa fra Brumunddal og helt fram til Hias sitt renseanlegg i Stange, syd for Hamar. "Rørene skal senkes ned til maksimum dybde på 70 meter, men snitt-dybden varierer fra 30 til 50 meter", forklarer Kolle. "Avløpsledning i Mjøsa kan virke skremmende, men dette har vi full kontroll på", forsikrer han. Ledningene blir kontrollert med videokjøring med fjernstyrt undervannsfarkost, bedre kjent som ROV, og de blir også trykkprøvd før de blir tatt i bruk. Vi sørger for at ledningene ligger i en godt egnet trasè, legger han til.

Rørene legges fra Brumunddal og sørover til Stange i strekk fra 500 meter og opp til 3.000 meter som lengste sammenhengende strekk. Det er spenning i lufta når rørene fylles med vann og senkes kontrollert meter for meter. "Vi må ha god kontroll på værforholdene. En viktig del av jobben er å få rørene i riktig posisjon. Det er mye tilrigging som må gjennomføres. Vi har egen sikkerhets- og senkeprosedyre, og det er dette vi er gode på. Uansett hvor godt vi driller kan det likevel oppstå utforutsette hendelser. Vår verste fiende er vinden, og på Mjøsa kan vindforholdene endre seg raskt.  Med 10-12 mann og stille vann kan vi gjennomføre en senkning opp til 3000 meter på èn dag", forteller formann Stig Rype

Han gir honnør til Hallingplast for gode rør, og et glimrende logistikksamarbeid. "Vi har tatt imot 14 semitrailere i løpet av en arbeidsdag. Hvert enkelt rør skal losses og plasseres rett i forhold til den kommende sveiseoperasjonen. God koordinering er avgjørende for effektiv framdrift. I dette prosjektet har vi opplevd et svært godt samarbeid med alle involverte", sier de to ØPD Subsea-representantene.